Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Izakaya > Umisen Yamasen: Shibuya

Umisen Yamasen: Shibuya 海鮮山鮮 渋谷店 Izakaya / Shibuya

Feedback Form