Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Sushi > Ginza Fukusuke: Ikebukuro

Ginza Fukusuke: Ikebukuro 銀座 福助 Sushi / Ikebukuro

1 Review

Feedback Form