Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Yakiniku > Gyukaku: Akasaka-mitsuke

Gyukaku: Akasaka-mitsuke 牛角 Yakiniku / Akasaka

1 Review

Feedback Form